Plan połączenia Spółek

31.07.2019
Spółka została zarejestrowana w KRS dnia 03.12.2002 r., a pod firmą TAURON Dystrybucja Serwis S.A. działa od 02.04.2013 r. 
Spółka aktualnie świadczy usługi w obszarze:
1. Sprzedaży usług oświetleniowych poprzez zarządzanie majątkiem oświetleniowym oraz współpracę z Jednostkami Samorządów Terytorialnych
2. Sprzedaży usług elektroenergetycznych na rynku zewnętrznym poprzez oferowanie produktów pozwalających na zapewnienie skutecznej i kompleksowej obsługi klienta od projektowania infrastruktury elektroenergetycznej poprzez budowę nowych przyłączy i stacji transformatorowych, usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz eksploatację obcej infrastruktury elektroenergetycznej.
Obecnie, jedynym akcjonariuszem spółki jest TAURON Polska Energia SA. 

Plan Połączenia
Zarząd TAURON Dystrybucja Serwis S.A.  z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. jako Spółki Przejmującej i Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmowanej.

Plan Połączenia

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000141756
Wysokość kapitału zakładowego: 9.494.173,00 zł.

Organy Spółki
Zarząd:
Michał Koszałka – Prezes Zarządu
Agnieszka Sioła – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza: 
Urszula Wiśniewska – Przewodniczący Rady
Michał Orłowski – Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Kozioł – Członek Rady

Walne Zgromadzenie:
TAURON Polska Energia S.A. , posiadający 100% akcji w kapitale zakładowym  

Kontakt
Adres siedziby:
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław