TAURON Dystrybucja Serwis oraz Magenta Grupa TAURON łączą się

02.01.2020
Informacja o połączeniu Spółek
Zarząd spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000141756, NIP: 8991076556, REGON: 930810615, informuje o połączeniu ze spółką Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód 
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660388, NIP: 6342886211, REGON: 366455369.

Połączenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przeniesienia całego majątku spółki Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. na spółkę TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Z dniem połączenia spółek tj. 2 stycznia 2020 r., spółka przejmująca TAURON Dystrybucja Serwis S.A. weszła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. na zasadzie sukcesji generalnej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. wykonywać będzie TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Poniżej podajemy aktualne dane teleadresowe oraz numer rachunku bankowego obowiązujące od dnia przejęcia spółki Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. 
 
TAURON Dystrybucja Serwis S.A
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
NIP: 8991076556, REGON: 930810615, KRS: 0000141756
Rachunek bankowy: 15 1020 1026 0000 1802 0247 5515