Oświadczenie Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A. ws. wyłączenia oświetlenia drogowego w gminie Gnojnik

24.05.2022
Szanowni Państwo

z przykrością informujemy, że w okresie 23.05.2022-30.05.2022 wyłączymy oświetlenie drogowe w gminie Gnojnik w powiecie brzeskim (woj. małopolskie). Jest to konsekwencja braku umowy na obsługę infrastruktury oświetleniowej, której podpisania Urząd Gminy Gnojnik uporczywie odmawia od przeszło dwóch lat. 

Umowa na świadczenie usługi oświetlenia drogowego w gminie Gnojnik wygasła 31 grudnia 2019 roku. Już kilka miesięcy przed jej zakończeniem przedstawiciele naszej spółki rozpoczęli starania o podpisanie nowego dokumentu. Niestety, do dziś miejscowy samorząd nie przystał na żadną z propozycji składanych przez naszą spółkę, choć odbyliśmy szereg spotkań oraz przedstawiliśmy różne rozwiązania. Dołożyliśmy wszelkich starań aby doprowadzić do szybkiego rozwiązania zaistniałego problemu.  

Z uwagi na obowiązek prawny związany z właściwym utrzymaniem instalacji, która pozbawiona bieżącej obsługi, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy, nasza spółka zmuszona jest do stopniowego wyłączania oświetlenia, a w konsekwencji stopniowego demontażu urządzeń.

O terminie przywrócenia oświetlenia w Gminie Gnojnik decydować będzie podpisanie nowej umowy przez Urząd Gminy.

Wierzymy, że przedstawiciele gminy, w trosce o dobro mieszkańców podejmą zdecydowane kroki, które umożliwią szybkie przywrócenie bezpiecznego oświetlenia ulicznego.

Zarząd 
TAURON Nowe Technologie S.A.

Pytania i odpowiedzi dotyczące sytuacji w gminie Gnojnik

 • Taki obowiązek ciąży na samorządach. Wynika to wprost z przyjętego prawa. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; dalej: ustawa) w art. 7 ust. 1 pkt 3 stanowi, że zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy zaopatrzenia w energię elektryczną. Z kolei ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012.1059 ze zm.; dalej: Pe) w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 przewiduje, że do zadań własnych gminy w zakresie m.in. zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie i finansowanie oświetlenia.

  Wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2014 r potwierdza, że formuła, w jakiej ustawodawca nałożył na gminę obowiązek zapewnienia finansowania oświetlenia "wskazuje, że mamy do czynienia z zadaniem obowiązkowym gminy, od wykonania którego gmina nie może odstąpić". W tym kontekście gmina jest zobligowana do finansowania oświetlenia, przy czym do jej zadań własnych należy finansowanie oświetlenia ulic i placów. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 22 Pe finansowanie takie oznacza finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.
 • Oświetlenie drogowe na terenie gminy Gnojnik należy do TAURONA Nowe Technologie S.A.
 • Na działające oświetlenie drogowe w każdej gminie składa się kilka elementów:

  Korzystanie z infrastruktury oświetleniowej TAURONA
  Serwis i eksploatacja urządzeń
  Dostawa energii elektrycznej

  Umowa na dostarczanie energii elektrycznej nie obejmuje prawa do korzystania z infrastruktury oświetleniowej, a jedynie zapewnia dostawę prądu.

  Dostęp do majątku oświetleniowego TAURONA wiąże się z zawarciem dodatkowej umowy. A jej podpisania od 1 stycznia 2020 roku Gmina Gnojnik konsekwentnie odmawia.

  Taka formuła obowiązuje od samego początku korzystania z infrastruktury oświetleniowej, której właścicielem jest TAURON.
 • TAURON zapewnia bezpieczne oświetlenie drogowe w ponad 600 gminach, ale z sytuacją wyłączenia oświetlenia drogowego z powodu bezumownego korzystania mamy do czynienia po raz pierwszy. 

  To efekt braku dobrej woli po stronie gminy w celu zawarcie nowej umowy, pomimo wielu propozycji, które przedstawiliśmy na licznych spotkaniach.
 • Aktualnie gmina Gnojnik zalega z opłatami za dwuletni okres bezumownego korzystania z naszej infrastruktury. Ponowne włączenie oświetlenia drogowego wymaga spłaty zadłużenia oraz zawarcia nowej umowy w zakresie dostępu do infrastruktury oświetleniowej, które umożliwią ponowne świadczenie usługi.