Klauzula informacyjna TAURON Nowe Technologie S.A. dla Kontrahentów i ich pracowników/współpracowników

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław, e-mail: tnt.sekretariat@tauron.pl 
 2. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej tnt.osobowe@tauron.pl lub adres korespondencyjny TAURON Nowe Technologie S.A. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. W przypadku kiedy jesteś pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta TAURON Nowe Technologie S.A.:
  1. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
   1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko);
   2. dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu);
   3. dane dotyczące wykonywanego przez Ciebie zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Twojego udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta TAURON Nowe Technologie S.A. bądź współpracy z Kontrahentem TAURON Nowe Technologie S.A. (np. nazwa firmy, stanowiska).
  2. Twoje dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Twojego pracodawcę lub osobę (firmę), z którą współpracujesz (dalej: Kontrahent TAURON) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta TAURON w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta TAURON (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: Umowa).
  3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   1. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON];
   2. udzielenia Administratorowi referencji, które zostaną rozpowszechnione w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych na stronach www Administratora [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
   3. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
   4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
   5. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
 4. W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem TAURON (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej):
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Twoim udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarłeś z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy];
  2. udzielenia Administratorowi referencji, które zostaną rozpowszechnione w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych na stronach www Administratora [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora};
  3. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
  5. weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy, lub rozszerzeniu zakresu Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Twoje dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Ciebie zobowiązań oraz prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;
  6. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

   Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Twoich praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Ci prawo dostępu do wniosków z tego testu.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Jeśli będziesz chciał skorzystać z przysługujących praw, możesz skontaktować się z nami w wybrany sposób:
  1. Pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606.
 7. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Ci odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Twoje żądanie.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Twoje dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG możesz zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa jej realizacja.
 11. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. Inni Administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
    1. podmioty, które są upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
    2. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
    3. podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Twoją rzecz),
    4. podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Ciebie zobowiązań na podstawie Umowy,
    5. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,podmioty z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o.),
    6. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
    7. podmioty realizujące zadania związane z usuwaniem awarii oraz prowadzące eksploatację sieci elektroenergetycznej,
    8. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
    9. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
    10. nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umową,
     w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

   Słownik:
   Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym TAURON Nowe Technologie S.A. www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy 
   Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo