Klauzula informacyjna dla weryfikowanych Kontrahentów TAURON, ich reprezentantów oraz osób powiązanych  

    Realizując obowiązek prawny nałożony na Współadministratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia, informujemy, że:
 1. Współadministratorem Twoich danych osobowych jest Grupa TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane).
 2. W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty Grupy TAURON możesz się kontaktować z wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych w poniższy sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: tok.iod@tauron.pl,
  2. pod adresem korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub też zostały one pozyskane z ogólnodostępnych źródeł informacji, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) lub ze stron internetowych przedsiębiorstw. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogły zostać pozyskane z wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych.
 4. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
 5. 4.1  W przypadku, gdy jesteś Kontrahentem TAURON (osobą fizyczną, w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i/lub wspólnikiem spółki cywilnej):
  1. dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon),
  2. dane dotyczące wykonywanego przez Ciebie zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej (np. nazwa firmy, stanowisko, miejsce wykonywania działalności, NIP, REGON),
  3. dane finansowe (np. wyniki finansowe prowadzonej działalności, dane dotyczące regulowania zobowiązań).
 6. 4.2  W przypadku, kiedy jesteś pracownikiem/ współpracownikiem/ reprezentantem Kontrahenta TAURON:
  1. dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, e-mail),
  2. dane dotyczące wykonywanego przez Ciebie zawodu, zatrudnienia u Kontrahenta TAURON bądź współpracy z Kontrahentem TAURON, reprezentacji Kontrahenta TAURON (np. nazwa firmy, stanowisko).
 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. weryfikacji wiarygodności Kontrahenta TAURON – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) związanych z zawarciem (w tym czynności poprzedzających zawarcie) umowy, a także występujących po jej zawarciu i w trakcie wykonywania umowy lub związanych z rozszerzeniem zakresu umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od daty końca roku kalendarzowego, w którym została przeprowadzona weryfikacja,
  2. tworzenie analiz, raportów wyników z przeprowadzonej weryfikacji wiarygodności Kontrahentów Grupy TAURON, na potrzeby wewnętrzne przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w lit. a [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora]
 2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  7. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
 3. Jeśli będziesz chciał skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje możesz się w tej sprawie zwracać:
  1. pisemnie pod adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. pocztą elektroniczną pod adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
 4. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Ci w tej sprawie nasze stanowisko nie później niż, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 5. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Twoje dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  W związku z przekazaniem danych poza EOG możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 7. Pozyskanie lub podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do podjęcia opisanych powyżej działań przed ewentualnym zawarciem umowy. Brak informacji na temat Twoich danych osobowych uniemożliwia podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. podmioty, które są upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  3. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  4. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
  6. tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słownik:
Współadministrator oznacza podmiot, który z co najmniej jedynym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – art. 26 ust. 1 RODO.
Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy;
Kontrahent TAURON oznacza poddaną weryfikacji wiarygodności osobę lub podmiot, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez spółkę z Grupy TAURON lub z którym spółka Grupy TAURON zawarła lub planuje zawrzeć umowę.
Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.