Zasady przetwarzania danych osobowych współadministrowanych przez Podmioty Grupy TAURON dla kontrahentów ich pracowników i współpracowników 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Współadministratorów danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:
 1. Współadministratorzy Danych Osobowych
  Współadministratorami Twoich danych osobowych będą Podmioty Grupy TAURON, które zostały wymienione pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy.
 2. Inspektor Ochrony Danych.
  W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty Grupy TAURON możesz się z Nami kontaktować z wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych w poniższy sposób:
  1. elektronicznie na adres e-mail: tok.iod@tauron.pl,
  2. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Wspólne cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych.
  Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (w tym podmiotów współpracujących) i ich pracowników lub współpracowników przez Współadministratorów w celu zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy w Podmiotach Grupy TAURON dalej „GT” z tymi podmiotami - Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - Prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że Współadministratorzy wykażą istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.     
  W poniższym celu Współadminstratorem Państwa danych jest wyłącznie TAURON Nowe Technologie S.A., TAURON Polska Energia S.A oraz TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.:
  Zapewnienie wsparcia użytkownika końcowego, zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa (dostępności, poufności, integralności, rozliczalności) usług IT, systemów IT, infrastruktury IT Grupy TAURON, zarządzania usługami IT / systemami IT / siecią i infrastrukturą IT Grupy TAURON w tym planowaniu ich rozwoju. Ponadto w przypadku korzystania z usług IT mających charakter portali intranetowych np.: Usługi O365, TAURONET, Portal CUW IT, SAP FIORI przetwarza się w celach statystycznych, w celu ustalenia, na co użytkownicy zwracają uwagę i czym się interesują, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie treścią usług IT w oparciu o zgromadzone statystyki, tj. w szczególności dostosować treść i funkcje usług IT do oczekiwań jego użytkowników. Rozliczalność działań w zakresie aktywności konta użytkownika w systemach IT oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników, jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – informacje uzyskiwane podczas korzystania przez użytkowników z usług IT umożliwiają Podmiotom Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT, odpowiednie zarządzanie usługami IT ich bezpieczeństwem oraz treścią usług IT. Dane będą przetwarzane do ustania stosunku pracy, zakończenia umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Twoich praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Ci prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Twoje dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG możesz zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 5. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. Prawo dostępu do danych osobowych,
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych,
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Jeśli będziesz chciał skorzystać z przysługujących praw możesz się z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. Pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl . Jeśli zdecydujesz się skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Ci odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Ciebie żądanie.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  2. Podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
  3. Podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
  4. Podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. Podmioty, które świadczą nam usługi szkoleniowe,
  6. Podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
   w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Twoje dane osobowe.

  Słownik:
  Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym TAURON Nowe Technologie S.A.A. www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy
  Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo