1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław www.nowe-technologie.tauron.pl
 2. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej tnt.osobowe@tauron.pl lub adres korespondencyjny TAURON Nowe Technologie S.A. ul. Lwowska 23, 40-398 Katowice.
 3. Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe zarówno jeżeli zebrane dane dotyczą Twoich praw, jak i gdy dane zbierane są w imieniu innej osoby, a Ty występujesz w roli pełnomocnika.
 4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. Zawarcia i wykonania umowy (m.in. zamawianie materiałów i usług niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, realizacja procedur administracyjno-budowlanych, podwykonawstwo, obsługi księgowo – finansowej, obsługi prawnej, reprezentacja w bieżących kontaktach z innymi instytucjami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi związanymi z realizacją przedmiotu umowy) - przez okres poprzedzający zawarcie umowy, przez okres wykonywania umowy oraz przez okres udzielonej gwarancji lub trwania roszczeń z tytułu rękojmi bądź okresu trwania udzielonego zabezpieczenia umowy [podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  2. Marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą naszych produktów i usług. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Twoich preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych wynikających z treści umowy oraz historii kontaktów z nami, w tym zakupionych produktów i usług. W tym celu, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez czas trwania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego];
  3. Monitorowania jakości obsługi klienta – przez czas trwania umowy oraz okres udzielonej gwarancji [podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  4. Archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  5. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
  6. Weryfikacja wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonaniu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej umowy. W przypadku gdy zawierasz z nami nową umowę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej możemy dodatkowo pozyskać dane z rejestrów informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Ciebie zobowiązań oraz prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  7. Tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach d) i e) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej]. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Twoich praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Ci prawo dostępu do wniosków z tego testu.
 5. Informujemy przy tym, że Administrator przetwarza Twoje dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Masz prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. Nie możesz korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody. W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
  3. Prawo do sprostowania danych. Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 
  4. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe, pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
    1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
    2. Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
    3. Przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;
    4. Musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
     Możemy odmówić Ci realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
    1. Jeśli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
    2. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
    3. Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
    4. Jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.
     Jeśli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust. 2 Rozporządzania.
  6. Prawo do przeniesienia danych. Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Ci danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jak i dane osobowe wynikające z Twojego zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
    1. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
    2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 7. Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – możesz skontaktować się z nami we wskazany poniżej sposób:
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Twoje dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG możesz zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy.

  Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy. W przypadku gdy umowę w Twoim imieniu zawiera z nami Twój pełnomocnik, to dane osobowe otrzymujemy od tego pełnomocnika.
 10. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
   1. Podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   2. Podmioty z Grupy TAURON w tym TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o.;
   3. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
   5. Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne;
   6. Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
   7. Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   8. Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;
   9. Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji oraz procesie obsługi Klienta;
   10. Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
    w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słownik:
Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym TAURON Nowe Technologie S.A. www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo