1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław
  www.nowe-technologie.tauron.pl
 2. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej tnt.osobowe@tauron.pl lub adres korespondencyjny Tauron Nowe Technologie S.A. ul. Lwowska 23, 40-398 Katowice.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia możesz znaleźć na stronie tauron.pl/rodo.
 4. Dane osobowe podajesz dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli przedstawić materiały marketingowe. Jeśli nie podasz danych identyfikacyjnych, nie będziemy mogli przedstawić ofert marketingowych.
 5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach, które nam wskazałeś w treści udzielonych zgód.
 6. Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:
  1. jeśli masz aktywną umowę z nami - przez czas trwania tej umowy oraz przez 3 lata po jej zakończeniu;
  2. jeśli nie posiadasz umowy z nami - przez okres 5 lat od udzielenia zgody,
  3. a w każdym przypadku do czasu wycofania zgody.
 7. W przypadku, jeżeli wyraziłeś zgody na kontakt przez nas za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o ofertach produktów energetycznych Grupy TAURON(TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółek zależnych lub spółek powiązanych, w tym TAURON Nowe Technologie S.A.) i posiadasz aktywną umowę z nami, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach podanych w tych zgodach. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów dotyczących ofert produktów energetycznych Grupy TAURON do Twoich możliwych preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie, które będzie oparte o kryteria wskazane w informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Twoją umową z nami. W przypadku braku wycofania przez Ciebie tych zgód, lub udzielenia innych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych w tych celach, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w ten sposób przez czas trwania umowy z nami[podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia –realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego].
 8. Możesz w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes[podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
  Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. Nie możesz korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W takim wypadku, przysługuje Ci prawo, aby zgody wycofać.
  W pozostałych przypadkach, po tym jak zgłosisz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych.
 10. Jeśli będziesz chciał skorzystać z przysługujących praw, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub uzyskać więcej informacji – możesz się z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
   Jeśli zdecydujesz się skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Ci odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Ciebie żądanie.
 11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe, naruszamy przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Twoje dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG możesz zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 13. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:
   1. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
   2. TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o.,
   3. podmioty, które obsługującą systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   4. podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
   5. podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
   6. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
   7. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, w zakresie,
    w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słownik:

Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym TAURON Nowe Technologie S.A. www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo